КП МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА
 • (044) 366-88-82   Інформаційна служба        
 • (044) 366-88-83   Відділ пультової охорони        
 • (044) 366-88-84   Відділ кадрів            
 • (044) 366-88-85   Бухгалтерія
 • ОПЛАТА ПОСЛУГ ОХОРОНИ

  1Оплата банківською картою онлайн

  Сплатити за послуги охорони можна картою будь-якого банку


  Приймаються платіжні картки Visa та Mastercard


  2У терміналах самообслуговування ПриватБанк

  Знайти через "пошук" наше підприємство за назвою "Муніципальна охорона" або ЄДРПОУ - 41680696.
  Ввести Ваш номер телефону або номер договору.
  На екрані будуть показані договори та поточний баланс, а також рекомендована сума до сплати.


  3У банковських відділеннях

  За отриманим на Е-мейл клієнта від бухгалтерії КП "Муніципальна охорона" рахунком-фактурою

  4Онлайн через Приват24

  Знайти через меню «Мої платежі» наше підприємство за назвою "КП Муніципальна охорона".
  Ввести Ваш номер телефону або номер договору.
  На екрані будуть показані договори та поточний баланс, а також рекомендована сума до сплати.

  Договір публічної оферти (розгорнути)

  Договір надання послуг “Експрес охорони та супроводження”


  Документи, розміщені на цьому сайті – це публічна оферта, яка містить умови надання послуг з експрес охорони, що надаються Комунальним підприємством виконачого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Муніципальна охорона"  (надалі – Виконавець), до якої приєднується Замовник, підписуючи заявку в офісі Підприємства або безпосередньо на місці початку надання таких послуг.

  Замовник в порядку і на умовах, визначених цим Договором визначає завдання, а Виконавець діючи в інтересах Замовника зобов'язується відповідно до завдання за плату, в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, надати послуги з експрес охорони, а саме:

   

  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. Замовник за цим Договором доручає, а Виконавець приймає на себе зобов‘язання з організації та забезпеченню заходів, спрямованих на особисту безпеку Замовника та/або переданого під охорону Виконавцю майна, а також супроводження Замовника.


  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

  2.1. Виконавець зобов’язаний:

  2.1.1. Забезпечити охорону від злочинних і інших незаконних посягань третіх осіб на життя й здоров‘я Замовника в період дії даного Договору, де б він не знаходився: в будь-якому приміщенні (доступ до якого не заборонено чинним законодавством України), автотранспорті, на території міста Києва.

  2.1.2. Запобігати виникненню ситуацій, пов‘язаних з небезпекою для життя й здоров‘я Замовника, для чого:

  • Виконавець для виконання умов даного Договору виділяє: спеціалізований автомобіль з водієм-охоронцем та охоронцем для супроводження Замовника;
  • Виконавець приймає Замовника під охорону, супроводжує його під час руху, та при перебуванні в певних місцях, вказаного в п.2.1.1. даного Договору;
  • закінчення функціональних обов‘язків по забезпеченню особистої безпеки визначається в місці і на розсуд Замовника, а у разі внесення Замовником суми коштів, відповідно пункту 4.1. даного Договору, – у місці і час, коли дані кошти закінчились. В такому випадку, Замовник або більше не охороняється, або оплачує додатково надані послуги.

  2.1.3. Своєчасно повідомляти відому йому інформацію про загрози, та інші дії, які так чи інакше загрожують життю та здоров‘ю Замовника зі сторони третіх осіб.

  2.1.4. Оперативно реагувати на інформацію про можливі протиправні дії третіх осіб по відношенню до Замовника.

  2.1.5. Рівно як і Замовник, зберігати в таємниці та не допускати можливого прямого чи не прямого використання даних, які є конфіденційною інформацією та комерційною таємницею, отриманої від іншої Сторони.

  2.2. Виконавець має право:

  2.2.1. Достроково розірвати даний Договір, якщо Замовник:

  а) не здійснює оплату;

  б) не виконує зобов’язань за цим Договором;

  в) не виконує рекомендації Виконавця.

  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА:

  3.1. Замовник зобов’язаний:

  3.1.1. Своєчасно повідомляти відому йому інформацію про погрози, та інші дії, що так чи інакше загрожують його життю і здоров‘ю зі сторони третіх осіб.

  3.1.2. Виконувати всі рекомендації, а в екстремальних ситуаціях вказівки Виконавця в частині дотримання норм особистої безпеки.

  3.1.3. Вчасно та в повному об’ємі у терміни та на умовах, визначених даним Договором здійснити необхідні платежі і розрахунки за надані Виконавцем послуги.

  3.1.4. По телефону +38 (044) 366-88-88 повідомляти про порушення службової дисципліни та недоліки у несенні служби працівниками Виконавця, що негативно впливають на стан виконання функцій, передбачених цим Договором.

  3.1.5. До надання послуг Виконавцем, Замовник повинен підписати Заявку на надання послуг з Експрес охорони та супроводження, яка є Договором.

  3.1.6. Якщо Замовник в ході дії Договору отримав від Виконавця інформацію, що відноситься до конфіденційної таємниці, він зобов'язується не розголошувати її третім особам без згоди Виконавця, в тому числі після розірвання або припинення цього Договору.

  3.2. Замовник має право:

  3.2.1. У випадку необхідності, пред`явити по телефону +38 (044) 366-88-88 додаткові вимоги Виконавцю щодо покращення здійснення комплексу послуг з охорони.

  3.2.2. Замовити додаткові послуги охорони за окрему плату, яка попередньо узгоджується сторонами.

   

  ФІНАНСОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ:

  4.1. Надання послуг по даному Договору здійснюється на платній основі. Вартість послуг визначається при їх наданні і розраховується виходячи з встановлених в КП "Муніципальна охорона" тарифів.

  4.2. Сторони домовилися, що з тарифами за надані послуги до або після укладення Договору Замовник самостійно ознайомлюється на інтернет-сайті КП "Муніципальна охорона". Узгодження тарифів між сторонами на паперовому носії не є обов‘язковим.

  4.3. Замовник оплачує послуги Виконавця на підставі даного Договору до початку надання таких послуг.

  4.4. Оплата за послуги Виконавця здійснюється в грошовій формі, відповідно до умов цього Договору, та може бути збільшена, від реально наданого обсягу послуг.

   

  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

  5.1. Сторони несуть відповідальність за належне виконання своїх обов’язків відповідно до законодавства України та умов Публічного договору.

  5.2. Виконавець не несе будь-якої матеріальної відповідальності за шкоду та/або збитки, завданих Замовнику у період здійснення заходів з охорони за цим Договором.


  ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ:

  6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов`язань за цим Договором та Умовами, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, яким Сторона не могла запобігти доступними способами. До обставин непереборної сили дорівнюються страйки, прийняття законодавчим або іншим органом державної влади законів, постанов і розпоряджень, що істотно погіршують або практично перешкоджають виконанню зобов`язань за даним договором, а також визнані або не визнані воєнні дії будь-якого характеру, стихійні лиха, порушення громадського порядку тощо.


  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ:

  7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання заявки та прийняття Умов Замовником та діє до моменту повного виконання обома Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

  7.2. Моментом укладення Договору є заповнення та підписання Заявки Замовником і є підтвердженням Виконавця на виконання зобов`язань за цим Договором.


  ДОДАТКОВІ УМОВИ:

  8.1. Замовник, підписуючи Заявку на надання послуги з експрес охорони та супроводження, дає дозвіл Виконавцю надавати повністю або частково відомості щодо існуючої у Виконавця інформації (у тому числі персональні дані) про нього третім особам.

  8.2. Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних відповідно до визначеної мети їх обробки без обмеження терміну зберігання та обробки персональних даних. Виконавець також має право на зберігання і обробку персональних даних Замовника, отриманих із загальнодоступних джерел. Метою обробки персональних даних Замовника є забезпечення реалізації відносин у сфері надання послуг з охорони, забезпечення реалізації комерційної діяльності Виконавця, дотримання вимог чинного законодавства України.

  8.3. Виконавець має право на передачу персональних даних Замовника розпорядникам баз персональних даних власника КП "Муніципальна охорона", а також третім особам, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів суб'єкта персональних даних або інших осіб, без додаткового повідомлення суб'єкта персональних даних. Замовник надає свою згоду на використання Виконавцем його персональних даних для проведення статистичних досліджень. Результати таких досліджень можуть бути опубліковані будь-яким способом, а також передані третім особам без розкриття персональних даних Замовника. Виконавець має право запитувати і отримувати від третіх осіб інформацію про Замовника без використання при цьому даних, що дозволяють конкретно ідентифікувати Замовника (персональних даних).

  8.4. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, наданих Виконавцю, а також розробки Виконавцем нових продуктів і послуг та інформування Замовника про ці продукти і послуги.

  8.5. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені КП "Муніципальна охорона" і набувають чинності з моменту їх затвердження. Інформацію про зміни або доповнення Замовник має можливість отримати у Виконавця або на веб-сайті.


  Директор КП "Муніципальна охорона"               Кацубо О.М.

   

   

   

   

  Заявка на надання послуги з експрес охорони та супроводження

   

   

  1. Підписавши дану Заявку, Я ________________________________________________________________________________________, діючи на підставі вільного волевиявлення, керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, даю свою згоду на приєднання до публічного договору-оферти з експрес охорони та супроводження, що розміщений на офіційному веб-сайті КП "Муніципальна охорона".

  Ця заявка разом із запропонованими КП Муніципальна охорона умовами надання послуг з експрес охорони та супроводження, Тарифами складає між Замовником та Виконавцем Договір про надання охоронних послуг.

  2. Датою укладання Договору є дата підписання Замовником даної Заявки. З моменту підписання Замовником даної Заявки та прийняття її Виконавцем, Сторони набувають прав та обов’язків, визначених Договором, та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).

  3. Підтверджую, що вся надана мною інформація є правильною та достовірною.

   

   

   

  Дата «____» __________________ 2019 року                   ________________________                     _____________________________

  (підпис)                           (ПІБ)

  Інформація щодо доставки, оплати та повернення товарів і послуг

  Доставка товару

  Після того, як Ви оформите замовлення, наш спеціаліст зателефонує Вам, щоб уточнити перелік товарів і послуг, їх наявність та загальну суму до сплати. Обробка Вашого замовлення розпочнеться після того, як будуть узгоджені всі ці деталі.

  Для доставки товарів ми використовуємо послуги зовнішніх кур’єрських компаній. На даних момент, ми здійснюємо доставку товарів і послуг по місту Києву та Київській області.

  Самовивіз (тільки для покупців з м. Києва)

  Клієнти з м. Києва також мають можливість самостійно забрати замовлені товари із нашого офісу. Для цього, повідомте про самовивіз консультанту, який зателефонує Вам, щоб підтвердити всі позиції та повідомить, коли замовлення буде готове в офісі, щоб Ви могли його забрати. Адреса для самовивозу (за попередньою домовленістю): вул. Хрещатик, 36.

  Оплата товарів і послуг

  Оплата товарів і послуг здійснюється на розрахунковий рахунок КП "Муніципальна охорона". Ми працюємо над тим, щоб вже найближчим часом запропонувати Вам більше способів оплати на нашому сайті.

  Повернення товару

  Ви маєте право на повернення товару, який не використовувася, протягом 14 днів з моменту його доставки. Якщо Ви не повернули товар протягом цього терміну, а також, якщо товар був у використанні – повернення не зможе бути оформленим. Товар повинен повертатись разом із своєю оригінальною упаковкою. Якщо товар, який Ви хочете повернути продавався як набір / комплект із декількох товарів, повернення буде оформлене лише в випадку повернення всього комплекту / набору. Перелік товарів, які не підлягають поверненню визначено Законом “Про захист прав споживачів”.


  Будь-які зміни до умов та правил доставки, оплати та повернення товару можуть бути змінені та набувають чинності в момент їх публікації на цьому веб-сайті. Переглядайте цей розділ час від часу.

  Контакти

  • КП "Муніципальна охорона"
  • вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044
  • пн-пт з 09:00 до 18:00
  • municipal.varta@gmail.com
  • +38 (044) 366-88-88

  Форма зворотнього зв'язку

  Виникла помилка, повідомлення не може бути відправлене!
  Повідомлення успішно відправлене!
  Дякуємо!
  Це поле обов'язкове для заповнення
  Введіть правильний email!
  Це поле обов'язкове для заповнення
  Цифри введено невірно!